ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. “ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ”  ಎಂಬ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಡದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ.

ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನ, ೧೦ – ೧೫ ನಿಮಿಷ ಕನ್ನಡದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸೇರಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ, ಕಥೆ ಕಲಿಯಲು, ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

 

No: 

Copyright © Karnataka Cultural Organization - Brindavana ಬೃಂದಾವನ