ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಲನ ತಂಡ, ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಜುಲೈ/ ಅಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಡಿಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

No: 

Copyright © Karnataka Cultural Organization - Brindavana ಬೃಂದಾವನ