ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ - ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ.

ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶಬ್ದ. ವಾಕ್ಯ, ಗದ್ಯ ಬರೆಯಲು ಸಿಧ್ದ್ಧಗೂಳಿಸುವುದು ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಓದುವುದು, ಬರವಣಿಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

No: 
೪.

Copyright © Karnataka Cultural Organization - Brindavana ಬೃಂದಾವನ