ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ.

ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶಬ್ದ, ವಾಕ್ಯ, ಗದ್ಯ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿ.

ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತುಕತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಓದುವುದು, ಬರವಣಿಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಹಾಡುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

 

No: 

Copyright © Karnataka Cultural Organization - Brindavana ಬೃಂದಾವನ