ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು, ಉಳಿಸಲು, ಬೆಳೆಸಲು ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಣ ತೊಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ  ಬೃಂದಾವನ ಮಿಲನ ತಂಡದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ  ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಣ.

ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ, ಓದಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸಜ್ಜುಗೂಳಿಸಿ, ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಸವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಬೃಂದಾವನ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ.

ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು, ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು.

No: 

Copyright © Karnataka Cultural Organization - Brindavana ಬೃಂದಾವನ