ಬೃಂದಾವನ ಚಾರಿಟಿ / BRINDAVANA CHARITY

Brindavana is the 501 (3) c organization, Milana tanda’s regarded charity as its foremost priority and promote charitable activities on every program. Select a charitable institution for the year/term and raise funds through cultural events and activities. This practice has been in place for the last couple years. 
Milana tanda promoted charity in the following ways:

 • Conduct cultural events to raise funds.
 • Organize coat drives and collect soup cans to support for local shelters and neighborhood.
 • Raise funds on need basis to help around catastrophic events around the world.
 • Participate in local walk-a-thons supporting various common causes.

The young members of Milana tanda have been a very integral part in all its charity activities and also contributions from Yuva Brindavana volunteers in this pursuit.

Karnataka Cultural Organization – Brindavana, 501(3)C not for profit organization.

Brindavana regards charity as its foremost priority and promotes charitable activities in every program organized by KCOB.  Please reach out into charity@brindavana.org for Brindavana to consider your / your favorite charity organization with full details. Our Director - Charity, short-lists and selects a charitable institution for every particular event and entire Kannada community works closely to raise funds through cultural events, activities and special awareness campaign

Brindavana promotes charity in the following ways:

- Conducts cultural events to raise funds

- Organize coat drives and food banks to support local shelters and neighborhood

- Raise funds on need basis to help around catastrophic events around the world

- Conducts and participates in local Run’s and Walk-a-thons supporting various common causes

 

Brindavana 'Milana' team's contribution towards charity 2015 onwards is as follows

Roopa Bhatt: Director - Charity 

Nage Habba - Feb 15, 2015

Brindavana successfully conducted a Coat Drive and collected lightly used Warm winter coats and woolen material and donated these boxes into Greater New York Area Coat Drive Collection organizations

Vasantotsava – April 19, 2015

Brindavana successfully conducted a donation drive to help collect funds for “The Arc of Middlesex” and donated the proceeds to the “The Arc of Middlesex” a foundation to help children with special needs

Help us Help Nepal – May 9, 2015

Brindavana participated in “Essential goods drive to help the earth quake hit Nepal” by joining hands with all Kannada groups in NJ - Help us Help Nepal and established 12 collection centers and collected numerous boxes and delivered into Afya foundation which air-shipped these essential goods into Nepal

Mukhya Mantri Drama – June 7, 2015

Brindavana organized “Help Nepal Rebuild” fund raising drive to collect money during the Mukhya Mantri drama and donated the money raised into Paropkar foundation and contribute to rebuilding of an Orphanage run by Dr. Dambar Nepali in Kathmandu

Brindavana Picnic – Aug 1, 2015

Yuva Brindavana organized a 5k Run & Walk, 10k Run – Yuva Brindavan O’ta to help raise funds and awareness for Bangalore based school for poor slum dwelling children run by Dr. Jayaram and his non-profit foundation ILID (www.ilid.org)

Ganesha Habba - Sept 19,2015
ಬೃಂದಾವನ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಂದು ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿ ಟೀಂ ರೂಪ ಭಟ್ಟ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು, ಈ ಹಣದಿಂದ ಸಿಂಚನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ Hearing Aid ಉಪಕರಣ ಪೂರೈಸ ಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟಿ ಟೀಮಿನ ಬಯಕೆ, 
 
Brindavana Charity team under the leadership of Roopa Bhatt raised money for Sinchana Foundation, an organization working with physically and mentally challenged individuals with Autism Spectrum Disorder, Cerebral Palsy, Learning Disability,etc. Brindavana Charity team wishes to provide Hearing Aids to needy children at Sinchana using the money raised at the event
 
Uppi star night - Sept 25,2015
 
"ಬೃಂದಾವನ - ಉಪ್ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ " ಕೂಡ ಚಾರಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಉಪ್ಪಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಚಾರಿಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು
 
Brindavana - Uppi Star night was a Charity event, the team raised money by auctioning off Uppi autographed posters, CD & photographs and the money raised during this event will be used for charitable purposes

Brindavana Sambrama Tanda – 2012 to 2014

Chandru Aradhya: Joint Secretary and Director - Charity 

Sambhrama TanDa’s strong commitment to community, eagerness to give back to ociety we live-in and good will of Brindavana’s new and old members have driven charity work to a whole new level in this past two years. KCOB Brindavana as we all are aware  was founded on the principles of promoting cultural and social causes of kannadiga’s  and is a 501 (c) (3) organization. Sambhrama Tanda guided by these principals considered charity work as its foremost priority to promote and bring  attention  to some important issues in its each and every program during its tenure.

Sambhrama Tanda has encouraged the charity work among the members young and old for the following reasons

·       Can help us to learn something about the cause and its organization

·         Can give us New Perspective towards the cause.

·         Teaches Humility and Inspire Others to be part of charity work.

·         Our young members can learn New Skills being part of it.

·         Satisfaction of giving back to community.

·         Charity Work Lets You Experience Something Larger Than Yourself.

·         Teaches the Significance of a Simple Gesture.

·         Charity Work Rewards Last Longer Than Cash.

Sambhrama Tanda has  promoted various  organizations of  charity work  in USA and in India for various causes like rural education, environment, natural calamity &  disasters, consciousness raising groups addressing South Asian women concerns in USA,  Homeless support group and  Nursing homes for elderly in Somerset county of NJ, providing schools supplies to underprivileged school children of Franklin township of NJ. Sambhrama tanda has maintained process of selecting the beneficiary organization for each event which is in need and helping them in the following ways

 • Conducted cultural events to raise funds
 • Organized  school supply drive for local school districts,  winter essential clothing drive, and  food drive  for local homeless shelters and neighborhood

For the first time raised funds for Manavi which is a New Jersey based, non- profit organization working on issues of violence against South Asian women who provide advocacy/peer supportive counseling, legal clinics and legal referrals, transitional housing,

 • Raised funds on need basis to help around catastrophic events for Uttarakhand flood relief funds, HELP Jammu & Kashmir flood.
 • Conducted 5 k marathons to raise funds for Arivina Aramane rural education in remote villages of Karnataka by Ashraya .
 • Got sponsorship through GNANA charitable trust to donate T-Shirts to 5K marathon participants to bring awareness about active life style during Brinadavana Picnic
 • Raised funds for SHIP, the Samaritan Homeless Interim Program, for people who are in desperate need of emergency housing and associated services
 • Raised funds and school supply drive through GNANA Charitiable Trust to donate to Franklin township schools in in poor neighborhood.
 • Encouraged young members of KCOB Brindavana to be an integral part in all charity activities.

The following table presents the beneficiaries list of Sambrama Team’s charity work

 

Date

Event

Beneficiary Organization

12/20/14

Makkalothsava-14

Elderly nursing home in NJ

11/29/14

Dashamanotsava -14

Manavi : NGO supporting South Asian women issues. www.MANAVI.ORG, NJ, USA

9/27/14

Ganeshotsava -14

HELP Jammu & Kashmir Flood Relief fund, India

8/10/14/

04/26/14

Brindavana Picnic -14

/Vasanthostova -14

Arivina Aramane by ASHRAYA, India. http://www.ashraya-usa.org/

12/08/13

Makkaladinacharane/Rajyotsava 2013

SHIP, the Samaritan Homeless Interim Program, NJ. http://ship908.com/

9/27/14

Ganeshotsava -13

Gnana Charitable Trust fundraising for rural school in Ramanagar, India

8/10/13

 

Brindavana Picnic -13

 

Gnana Charitable Trust fundrising for schools supplies for Franklin township schools, NJ

07/26/14

 Hamsalekha Concert

Uttarakhand Flood Relief, India

 

 

 

Brindavana Maithri Tanda - 2011 to 2012

Report by Anil Kumar - Director - Charity 

Donation to Shankara Cancer Foundation 
Maitri tanda decided to support Shankara Cancer Foundation, raised and donated $1600/- by organizing Swara Saneevini by superstar singers, Rajesh Krishnan, Ramya Vasisht & Shamita Malnad.

Donation to Red Cross North America 
To support local communities who are in need and we had donated $500/- to Red Cross North America

Donation to Samatharana 
Maitri tanda selected Samatharana to support and donated $1250. ($1000 from Bridavana and one of members paid $250 directly to Samathara during our fund raising event)

Donation to Help Foundation 
Maitri tanda selected Help Foundation to support and raised and donated $300/-

Donation to Local Communities (Coat and Food Drive) 
We had organized a successful coat and food drive and donated all the collection to Red Cross.

Hurricane SANDY Relief Drive 
Maitri tanda in coordination with other kannada organizations has come together in an enormous effort to help Hurricane Sandy victims across the tri-state area. With the combined effort, we are able to collect fifty boxes of cloths, food and other basic essentials for the Hurricane Sandy victims.
 

On Sunday November, 11th, we had donated all the collected items to, “Legion of Good Will”charity organization for immediate distribution to Hurricane Sandy victims.

C.N.Rajan Memorial Charitable Trust 
On today’s event, we are planning to raise fund for C.N.Rajan Memorial Charitable Trust, Bangalore. Which is actively involved in distribution of books, equipping library, conducting workshops, etc in government schools and also address issues related to health and hygiene in girl students. Maitri tanda sincerely consider that these are the most essential factors in building the future of children.

Charity Drive during Vasanthotsava 2011 
Executive Committee for the upcoming Vasanthotsava Celebration decided to make Red Cross and Akshaya Patra as the target charity organizations, to raise money towards the recent tornado outbreak and mid-day meals for school children in India respectively.

Brindavana Charity Work – Prior to 2010

Brindavana hosted AKKA 2010: Sept 3-5, 2010 in Raritan Center, NJ 
AKKA 2010 was successfully hosted by Brindavana in Raritan Center, NJ from Sept 3-5, 2010. Akshaya patra Foundation was the the principle charity for the mega-event, where more than $25,000 was raised towards the cause.

Flute concert for Flood victims: On 31st October 2009 
Brindavana raised $2,200 to build a house for the needy when there was flood in India. Brindavana arranged a flute concert to raise money for the flood victims.

Akshaya Patra Foundation: 
For its next term, Brindavana's executive team selected Akshaya Patra foundation as its principle charity organization. The foundation provides school children across India with freshly cooked mid-day meals on all school days. These meals act as an incentive to bring children back to school as well as provide nourishment. It costs $28 to feed a child for an entire year. Brindavana had set a target of 100 students, but exceeded that number within the first 2 cultural events of the year.

Can Drive: On 12/20/ 2008 
Brindavana organized a successful can drive and donated 113.5 lbs. of food to Franklin Food Bank, NJ.

AKKA 2008: August 29, 30 and 31 at the Roseland Convention Center, Chicago 
AKKA is a umbrella group of all sister Kannada organizations like Brindavana in North America which organizes a grand event once every 2 years. AKKA co-hosts the event with one of the organizations. Brindavana participated in this event and sponsored its own float in the parade. Brindavana raised $420/- and donated it to its principal charity 'Sankara Eye foundation'.

Brindavana Vihara (Outdoor Picnic): On Aug 8 2008, Duke Island Park, Bridgewater, NJ 
Brindavana selected 'Sankara Eye foundation' as the principal charity for the first year of the new executive team's term. During the event which was replete with fun, food and games, Brindavana raised $580/- towards the principle charity. http://www.giftofvision.org

Coat Drive: On 2007 
Brindavana organized a successful coat drive and donated all the collection to Jersey Cares Coat Drive.

Ganesha Puja: 2007 at Durga Mandir, Princeton, NJ 
A successful can drive was organized to help the Franklin Township Food Bank whose mission is to reach out to the community and provide food and assistance to people in need in an atmosphere of dignity and respect.

Coat Drive: On November 18 2006 
Brindavana organized a successful coat drive and donated all the collection to Jersey Cares Coat Drive

Ganesha Puja: September 16th 2006 at Durga Mandir, Princeton, NJ 
A successful can drive was organized to help the Franklin Township Food Bank whose mission is to reach out to the community and provide food and assistance to people in need in an atmosphere of dignity and respect.

Children's day/Deepavali - Festival of lights: On December 10 2005 at the Bridgewater Temple NJ 
Coinciding with the first anniversary of Brindavana and the cultural festival of Deepavali (a festival of lights), Brindavana held a cultural event. A successful coat-drive was also organized during this event to help local shelters.

Samarthanam: On August 2005: Dance concert to benefit visually impaired children at the Bridgewater Temple, NJ 
Samarthanam is a residential school for the visually impaired children in Bangalore - India. All proceeds, $4016, was donated to Samarathanam. http://www.samarthanam.org

United Nations Foundation: On April 4 2005: Tsunami relief 
Heeding to the call for immediate relief following the deadly Tsunami , Brindavana raised and donated $1250 to United Nations Foundation.

Asha Walk a thon on 8/20/05 
Brindavana team represented by 14 people and each of the participants raised money for the Asha Foundation. Walk a thon was held at New York City in Riverside park.

Inauguration: On December 5th 2004 @ Bridgewater Temple, NJ 
The first cultural event was held with a lot of fanfare. The first office bearers were introduced and the Mission, Vision, Objectives as well as the Constitution was first revealed to the members. This was followed by a series of activities presented on the stage by children and adults alike. A grand dinner put in the finishing touches for a fun-filled evening.

Previous terms charity contribution   

Copyright © Karnataka Cultural Organization - Brindavana ಬೃಂದಾವನ